هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ريال ۶,۳۰۰,۰۰۰ريال ۴,۲۰۰,۰۰۰ريال ۲,۱۰۰,۰۰۰ريال Com
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ريال ۷,۵۶۰,۰۰۰ريال ۵,۰۴۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال Net
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ريال ۷,۵۶۰,۰۰۰ريال ۵,۰۴۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال Org
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ريال ۸,۴۰۰,۰۰۰ريال ۵,۶۰۰,۰۰۰ريال ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال Info
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ريال ۸,۴۰۰,۰۰۰ريال ۵,۶۰۰,۰۰۰ريال ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال Biz
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ريال ۷,۵۶۰,۰۰۰ريال ۵,۰۴۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال Name
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ريال ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ريال ۹,۸۰۰,۰۰۰ريال ۴,۹۰۰,۰۰۰ريال Co
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ريال ۹,۶۶۰,۰۰۰ريال ۶,۴۴۰,۰۰۰ريال ۳,۲۲۰,۰۰۰ريال Me
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ريال ۹,۶۶۰,۰۰۰ريال ۶,۴۴۰,۰۰۰ريال ۳,۲۲۰,۰۰۰ريال Agency
۹,۱۰۰,۰۰۰ريال ۵,۴۶۰,۰۰۰ريال ۳,۶۴۰,۰۰۰ريال ۱,۸۲۰,۰۰۰ريال Work
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ريال ۸,۸۲۰,۰۰۰ريال ۵,۸۸۰,۰۰۰ريال ۲,۹۴۰,۰۰۰ريال Company
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ريال ۸,۸۲۰,۰۰۰ريال ۵,۸۸۰,۰۰۰ريال ۲,۹۴۰,۰۰۰ريال Business
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ريال ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ريال ۹,۲۴۰,۰۰۰ريال ۴,۶۲۰,۰۰۰ريال Site
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ريال ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ريال ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ريال ۵,۴۶۰,۰۰۰ريال Shop
۵۹,۵۰۰,۰۰۰ريال ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ريال ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ريال ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ريال Green
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ريال ۷,۹۸۰,۰۰۰ريال ۵,۳۲۰,۰۰۰ريال ۲,۶۶۰,۰۰۰ريال Asia
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ريال ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ريال ۷,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۵۰۰,۰۰۰ريال App
۷,۷۰۰,۰۰۰ريال ۴,۶۲۰,۰۰۰ريال ۳,۰۸۰,۰۰۰ريال ۱,۵۴۰,۰۰۰ريال De
۷,۷۰۰,۰۰۰ريال ۴,۶۲۰,۰۰۰ريال ۳,۰۸۰,۰۰۰ريال ۱,۵۴۰,۰۰۰ريال Eu
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ريال ۷,۵۶۰,۰۰۰ريال ۵,۰۴۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال Fr
۶۰۰,۰۰۰ريال ۳۶۰,۰۰۰ريال ۲۴۰,۰۰۰ريال ۱۲۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت