شرایط سرویس

اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي خدمات وب پرشین مدیابوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت اعمال ميشود. اين توافقنامه توسط خدمات وب پرشین مدیاكه در اين توافقنامه " خدمات وب پرشین مدیا " ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست. اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات خدمات وب پرشین مدیارا تعيين نموده و تعهدات خدمات وب پرشین مدیابه مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به خدمات وب پرشین مدیارا در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند. اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي خدمات وب پرشین مدیا، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و خدمات وب پرشین مدیامي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات خدمات وب پرشین مدیاميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد.

تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات خدمات وب پرشین مدیابه صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات وب پرشین مدیا، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد. علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشترك يا هر كسي كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در خدمات وب پرشین مدیااستفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت ميكند، حتي درصورتيكه نقل و انتقال به جانشيني از مشترك انجام نشده باشد. قوانين كلي مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامي مشتركين خدمات وب پرشین مدیااعمال مي شود. توافقنامه هاي خاص مربوط به خدمات و يا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند كه هريك صرفا در مورد مشتركيني كه آن محصولات يا خدمات را تهيه نموده اند قابل اجراست.


الف) قوانين كلي خدمات و محصولات
 توافقنامه و تغييرات

مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است خدمات وب پرشین مدیاهر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات خدمات وب پرشین مدیارا تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات خدمات وب پرشین مدیاانصراف دهد، هيچ وجهي از سوي خدمات وب پرشین مدیامسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات خدمات وب پرشین مدیامسئول خواهد بود كه اين موضوع را به خدمات وب پرشین مدیااطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشترك نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.


اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات خدمات وب پرشین مدیااطلاعات صحيح در اختيار خدمات وب پرشین مدیاقرار دهد و خدمات وب پرشین مدیابراي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا خدمات وب پرشین مدیاشبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد خدمات وب پرشین مدیابه صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.


حفظ اطلاعات محرمانه

شما مي توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در خدمات وب پرشین مدیارا مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي محصولات و خدمات خدمات وب پرشین مدیااعمال ميشود.
اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت خدمات وب پرشین مدیادر رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. خدمات وب پرشین مدیااز اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.


امنيت حساب

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به خدمات وب پرشین مدیااطلاع داده شود.بديهي است خدمات وب پرشین مدیاهيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به خدمات وب پرشین مدیايا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. خدمات وب پرشین مدیااز پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.


عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.
چنانچه خدمات وب پرشین مدیابه علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.
خدمات وب پرشین مدیاحق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد خدمات وب پرشین مدیادر هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.
چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد خدمات وب پرشین مدیااجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.
خدمات وب پرشین مدیااين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.
خدمات وب پرشین مدیامجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه خدمات وب پرشین مدیا، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، خدمات وب پرشین مدیامجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.
خدمات وب پرشین مدیاهمه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.
پهنای باند سرویس ها به صورت دوره مشخص می باشد که دوره های آن اول هر ماه میلادی و اول سال میلادی می باشد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد خدمات وب پرشین مدیامجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود.
اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.


عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

خدمات وب پرشین مدیابه محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به خدمات وب پرشین مدیاميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه خدمات وب پرشین مدیارا مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.
حداقل هزینه خسارت ناشی از ارسال هرزنامه و قرارگیری در لیست های سیاه ضد اسپم برابر 185 هزار تومان می باشد.
خدمات وب پرشین مدیا کلیه سرویس های ثبت شده از سوی مشترک چه مرتبط و چه غیر مرتبط با سرویس متخلف باشد را ضبط می نماید و فعالسازی سرویس تنها منوط به پرداخت هزینه خسارت می باشد.
سرویس مربوطه برای بار اول مسدود و در صورت تکرار مجدد به طور کامل حذف و لغو می گردد، همچنین با توجه به هشدار قبلی در رابطه با تخلف اطلاعات سرویس مربوطه غیر قابل بازیابی خواهد بود.


مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي خدمات وب پرشین مدیامتعلق به خدمات وب پرشین مدیاهاست است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.
مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت خدمات وب پرشین مدیامانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و خدمات وب پرشین مدیاصادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از خدمات وب پرشین مدیايا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.


استفاده از محصولات نرم خدمات وب پرشین مدیا

چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده خدمات وب پرشین مدیارا تهيه نمايد، خدمات وب پرشین مدیابه مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.
مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند.
مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد.
هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.
خدمات وب پرشین مدیاتمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد.
نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي خدمات وب پرشین مدیاهستند.
كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري خدمات وب پرشین مدیابوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود.
بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي خدمات وب پرشین مدیامحفوظ مي باشد.
خدمات وب پرشین مدیامحصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.
منابع مصرفی
خدمات وب پرشین مدیاسرویس های خود را بر بسترهای سیستم های اختصاصی ارائه می دهد و این بدان معنا می باشد که هر یک از پلان های ارائه شده و خدمات ارائه شده از سوی این خدمات وب پرشین مدیا دارای محدودیت بر اساس مقادیر پردازنده، حافظه اصلی، شبکه و ... می باشد که مشترک یا صاحب امتیاز آن سرویس تنها مجاز به استفاده از منابع تعریف شده برروی پلان و نوع محصول مربوطه می باشد. بدیهی است برای آشنایی از مقادیر محدودیت ها می توانید با بخش فروش خدمات وب پرشین مدیاتماس حاصل نمایید همچنین امکان وجود دارد که با پرداخت هزینه مربوطه و تغییر در شرایط قرارداد محدودیت های اعمال شده را تغییر دهید.
مقادیر نامحدود
خدمات وب پرشین مدیابرپایه حفظ کیفیت خدمات خود استوار است و این بدان معنا می باشد که مقادیر نامحدود در این سیستم وجود ندارد و خدمات نامحدود ارائه نمی شود. مقدار نامحدود یک مقدار اسمی است که تنها در هر کجا که به وضوح در مقابل خصوصیت آن ذکر شده باشد این مقدار ارائه می شود و در شرایط دیگر تمامی سرویس ها محدودیت های مربوطه را دارند. استفاده بیش از حد
استفاده بیش از حد مجاز از منابع سیستمی خدمات وب پرشین مدیاو سرور های این خدمات وب پرشین مدیا موجب قرارگیری سرویس در دسته استفاده غیر قانونی و خلاف شرع می گردد و خدمات وب پرشین مدیامجاز است در این شرایط سرویس مربوطه را بی قید و شرط غیر فعال، حذف و لغو نماید.


 نسخه پشتیبان

خدمات وب پرشین مدیاتمام توان خود را در جهت تهیه نسخه ی پشتیبان از وب سایت کاربران به صورت مداوم بکار میگیرد، ولی همانند هر سیستم رایانه ای دیگری، پشتیبان گیری میتواند ناموفق باشد. به همین منظور ما به شما توصیه میکنیم دائما یک نسخه ی پشتیبان از وب سایت خود تهیه نمایید. مسئولیت و پاسخگویی در قبال فایلهای آپلود شده بر روی سرورهای خدمات وب پرشین مدیاتوسط سرویس گیرنده (مشتری) به عهده ی شخص سرویس گیرنده بوده و هیچ مسئولیتی در این زمینه متوجه خدمات وب پرشین مدیانخواهد بود. خدمات وب پرشین مدیابه هیچ وجه مسئولیت خرابی و آسیب دیدگی فایلهای کاربران، وب سایت کاربران و یا هر نوع خرابی و یا آسیب دیدگی دیگر که در اثر بی دقتی و یا اشتباه کاربر به وجود آمده باشد را نمیپذیرد. خدمات وب پرشین مدیاموظف به تهیه بک آپ از کلیه ی فایلها و اطلاعات کاربر نظیر (و نه محدود به) وب سایت ها، دیتابیس ها، فایلهای وب، ایمیل ها و فایلها و اطلاعات دیگر کاربر نمیباشد. خدمات وب پرشین مدیاضمانت نمیکند که فایلها و وب سایت های کاربران به هیچ وجه حذف و یا خراب نمیشوند و همچنین ضمانت نمیکند که نسخه ی پشتیبان از سایتهای کاربران همیشه موجود باشد. کاربران موظف هستند که همیشه از فایلها و وبسایتهای خود نسخه ی پشتیبان تهیه کنند و بر روی رایانه ی شخصی خود نگهداری نمایند. همچنین خدمات وب پرشین مدیامؤکدا توصیه میکند یک نسخه ی پشتیبان اضافی (بر روی CD، رایانه دیگر و ...) برای جلوگیری از از دست دادن فایلها و و داده های خود تهیه و نگهداری نمایند. سرویس گیرنده وظیفه ی تهیه ی نسخه ی پشتیبان از وب سایت و اطلاعات خود را دارد.
* خدمات وب پرشین مدیابرای حفظ اطلاعات کاربران نسخه پشتیبان را در بستر دیگری خارج از مرکز داده سرویس شما قرار می دهد تا در شرایط تحریم و یا مشکلات ی همواره دسترسی به نسخه پشتیبان امکان پذیر باشد.
اما برروی سرویس های این خدمات وب پرشین مدیا این خدمات موجود می باشد و کاربر (مشتری) می تواند از طریق پرتال کاربران آخرین نسخه پشتیبان خود را بارگزاری نماید که هزینه هر بار بارگزاری برابر 9000 تومان می باشد. این نسخه پشتیبان توسط خدمات وب پرشین مدیا خدمات وب پرشین مدیاتهیه شده است.پ
این امکان تنها در سیستم خدمات وب پرشین مدیاوجود دارد که نسخه پشتیبان شما به اکانت گوگل درایو شما منتقل گردد و هزینه هر بار انتقال با گوگل درایو برابر 15000 تومان می باشد. این عملیات تنها از طریق پرتال کاربران انجام می گیرد و کاربر می بایست در حساب کاربری خود مبلغ 15000 تومان اعتبار داشته باشد. هزینه ذکر شده بسته به نوع و شرایط اکانت متفاوت است و در پرتال کاربران هر اکانت ذکر شده است.
عملیات بک آپ گیری و ایجاد نسخه پشتیبان برای سرویس های فعال تنها از طریق پرتال کاربران می باشد و امکان دیگری وجود ندارد و با لغو یا عدم تمدید سرویس این عملیات متوقف می شود.
بارگزاری نسخه پشتیبان از سرویس خارج از بستر سرورهای پشتیبان گیری خدمات وب پرشین مدیاهزینه 15000 تومان در بر دارد.


هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

خدمات وب پرشین مدیاصريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود(persianmedia.co) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت خدمات وب پرشین مدیاقابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.

چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين مي‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد ،خدمات وب پرشین مدیابه طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهاي جاري خدمات وب پرشین مدیادريافت خواهد كرد.

چنانچه به هر دليل خدمات وب پرشین مدیاموفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت مي‌نمايد كه خدمات وب پرشین مدیامشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل خدمات وب پرشین مدیانتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه خدمات وب پرشین مدیامشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، خدمات وب پرشین مدیاخود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.

صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه خدمات وب پرشین مدیاموفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، خدمات وب پرشین مدیاهيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

ب) سيستم پيش پرداخت
مشخصات سيستم

با استفاده از سيستم پيش پرداخت خدمات وب پرشین مدیادر حقيقت مشترك پيشاپيش وجهي را به خدمات وب پرشین مدیامي‌پردازد و هر زمان كه مايل بود از موجودي حساب پيش پرداخت خود استفاده مي‌نمايد. بديهي است در زمان خريد نيز بجاي پرداخت در اصل يك مرتبه موجودي به حساب مشترك واريز و همان لحظه نيز توسط سيستم برداشت ميشود تا بدين ترتيب روال استفاده از سيستم پيش پرداخت براي همه محصولات و خدمات در هر حالت رعايت شود. مشترك در مقابل خدمات و محصولاتي كه از خدمات وب پرشین مدیاخريداري مي‌نمايد و خدمات وب پرشین مدیابه وي ارئه مي‌دهد توافق مي‌كند كه هزينه آنها را با استفاده از اين سيستم انجام دهد.

پرداخت مشترك مي تواند از طريق كارت هاي اعتباري تعيين شده، حوالجات تلفني/تلگرافي، حواله و يا چك حقيقي يا حقوقي و يا روشهاي پرداخت تعيين شده صورت گيرد. مشترك موافقت مي‌نمايد چنانچه چك بانكي وي وصول نگردد علاوه بر طي روال قانوني، ملزم به پرداخت جريمه اي معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده ميباشد، خدمات وب پرشین مدیاخود را مجاز ميداند اين جريمه را بدون اطلاع قبلي از حساب مشترك دريافت نمايد.

مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد مقدار موجودي باقي مانده در حساب خود را از قسمت "گزارش حساب"در وب سايت خدمات وب پرشین مدیابررسي نمايد. در صورت تمايل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 15% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقي به مشترك مسترد خواهد شد.

تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به سيستم پيش پرداخت بر اساس ريال ايران، پوند انگلستان و يا دلار آمريكا صورت مي‌گيرد و مسئوليت محاسبه و تبديل واحد ارزهاي ديگر به ريال ، پوند و يا دلار آمريكا قبل از واريز به حساب بر عهده مشترك مي‌باشد،حداقل و حداكثري براي پرداخت وجود ندارد.

خريدهاي بالاتر از 500.000 ريال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفيف براي مشترك بصورتي است كه در خريدهاي بعدي وي محاسبه خواهد شد، خدمات وب پرشین مدیاخود را مجاز ميداند كه هر زمان نسبت به لغو و يا تغيير اين تخفيف اقدام نمايد.


استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت

استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت تنها براي خريد محصولات و خدمات خدمات وب پرشین مدیااز طريق وب سايت خدمات وب پرشین مدیاامكان پذير است. هيچ خريدي بدون تكميل موجودي حساب مشترك (حداقل به ميزان خريد مورد نظر) صورت نمي‌گيرد. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل بود اعتبار خود را افزايش دهد. مشاهده ريز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طريق لينك "كاركرد حساب" در كنترل پنل اعضاء در وب سايت خدمات وب پرشین مدیاامكان پذير مي‌باشد.حساب مشترك خريد‌هاي انجام شده، وجه باقي مانده در حساب، مبلغ هر خريد انجام شده، زمان انجام و ... را نمايش مي‌دهد. خدمات وب پرشین مدیاحق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجراي هرگونه حكم قضائي، روال قانوني و درخواستهاي دولتي ضروري مي‌داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال و يا يا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت كلي و يا جزئي به روش جديد خدمات وب پرشین مدیادر هر زمان براي خود محفوظ مي‌دارد.


ضمانتهاي ويژه

مشترك توافق مي‌نمايد كه خدمات وب پرشین مدیاهيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. خدمات وب پرشین مدیاصريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي خدمات وب پرشین مدیا،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد.


ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشترك اين توافقنامه را با عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه رادارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مي نمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.


 رفع مسئوليت

خدمات وب پرشین مدیاتحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات خدمات وب پرشین مدیاو يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه خدمات وب پرشین مدیااحتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت خدمات وب پرشین مدیامحدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط خدمات وب پرشین مدیادر برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.

انتهاي بند 12 برخي از حوزه‌هاي قضايي اجازه رد ضمانت ضمني را نمي‌دهند ،در اين موارد موردشرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمي‌باشد .
بند 21 ابقاء بندهاي 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن يا خاتمه يافتن توافقتامه به قوت خود باقي مي‌ماند .


 عدم وجود ضمانت

خدمات وب پرشین مدیاهرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. خدمات وب پرشین مدیاهيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد. خدمات وب پرشین مدیاهيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.


 پرداخت غرامت

مشترك توافق مي‌كند كه ازخدمات وب پرشین مدیا، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از خدمات وب پرشین مدیاخريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از خدمات وب پرشین مدیادر مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه  خدمات وب پرشین مدیادر حال اجرا يا ارسال باشد خدمات وب پرشین مدیابايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. خدمات وب پرشین مدیامجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله خدمات وب پرشین مدیارا جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با خدمات وب پرشین مدیاهمكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه خدمات وب پرشین مدیامتوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در خدمات وب پرشین مدیاگردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.


 قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط خدمات وب پرشین مدیادر دادگاه یزد و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در یزد باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روش شده‌اند شكايتي به دادگاه ارئه دهد.


 ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات خدمات وب پرشین مدیا(به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به خدمات وب پرشین مدیاميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت خدمات وب پرشین مدیاارسال گردد.


عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند .


 توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و خدمات وب پرشین مدیابراي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.


تفكيك‌پذيري

بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.


 سلب اختيار

عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط خدمات وب پرشین مدیادر مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از خدمات وب پرشین مدیانمي‌باشد.


وضعيت اضطراري

خدمات وب پرشین مدیاهمه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل خدمات وب پرشین مدیاهر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي خدمات وب پرشین مدیاگردند. مشترك موافقت مي‌نمايد خدمات وب پرشین مدیارا براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.


 عدم بهرهمندي شخص ثالث

هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.


 هزینه های جاری

مشترک خدمات وب پرشین مدیا متعهد می گردد که در صورت استفاده از خدمات پشتیبانی از طریق تلفن، سیستم درخواست پرتال کاربران و سیستم گفتگوی آنلاین می بایست هزینه پشتیبانی که از طریق فاکتور برای آن شخص یا خدمات وب پرشین مدیا صادر می گردد را ظرف 3 روز کاری پرداخت نماید و عدم پرداخت آن موجب لغو، ضبط و حذف کلیه اطلاعات، محصولات و سفارشات انجام شده از سوی کاربر می شود. همچنین خدمات وب پرشین مدیامسئولیتی در قبال بازگردانی اطلاعات لغو شده نخواهد داشت و در نهایت هزینه ای بابت خسارات احتمالی ناشی از لغو سرویس به مشترک پرداخت نخواهد شد.


 گارانتی بازگشت وجه

در خدمات وب پرشین مدیااین امکان وجود دارد که سفارش های ثبت شده و پرداخت شده که به صورت فعال در آمده اند و قابل استفاده می باشند تا 7 روز از تاریخ ثبت سفارش لغو گردند و هزینه آن با احتساب کارمزدها و مصارف و کارکردهای خدمات وب پرشین مدیا و خدمات پشتیبانی و در نهایت کلیه خدمات ارائه شده از سوی خدمات وب پرشین مدیاکه از مبلغ اصلی پرداخت ر می گردد به حساب کاربر واریز گردد.
اصلی ترین شرط لغو و بازگشت هزینه بدین صورت می باشد که طبق توافقنامه و اطلاعات سرویس سیستم کارکرد صحیح را نداشته باشد ، لذا مشکلات مربوط به کنترل پنل ها، عدم امکان دسترسی از شبکه های مختلف و مواردی از این قبیل شامل بازگشت هزینه پرداختی نمی گردد.


 شرایط لغو سرویس

کاربران خدمات وب پرشین مدیا در هر لحظه از طریق پرتال کاربران می توانند اقدام به لغو و حذف سرویس میزبانی خودشان نمایند. در نهایت هزینه ای بابت باقیمانده سرویس عودت نخواهد شد.

 

اعضاء


				 دکتر سید مهدی کرباسی

دکتر سید مهدی کرباسی

دکتر سید مهدی کرباسی

عضو ارشد

فوق دکترای ریاضیات کاربردی


				سید مهران کرباسی

سید مهران کرباسی

سید مهران کرباسی

مدیر عامل

فوق لیسانس نرم افزار رایانه


				سید محمد کرباسی

سید محمد کرباسی

سید محمد کرباسی

مسئول مالی

فوق لیسانس گرافیک

نظر بر خی از مشترکین

نماد اعتماد الکترونيکي