دامنه

خدمات دامنه

ثبت سریع دامنه

انتقال پست الکترونیک رایگان

فعال سازی قفل دامنه

بی نهایت دامنه

کنترل پنل پیشرفته

ثبت دامنه برای سالهای متولی

فعال سازی امنیت دامنه

24×7/365 پشتیبانی

هزینه دامنه

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه
  • پنج ساله
  • 2,300,000ريال
  • 2,600,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 2,650,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 4,750,000ريال
  • 3,250,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 2,650,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 2,350,000ريال
  • 2,550,000ريال
  • 2,350,000ريال
  • 350,000ريال
  • سه ساله
  • 1,380,000ريال
  • 1,560,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 1,590,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 2,850,000ريال
  • 1,950,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 1,590,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 1,410,000ريال
  • 1,530,000ريال
  • 1,410,000ريال
  • 210,000ريال
  • دو ساله
  • 920,000ريال
  • 1,040,000ريال
  • 920,000ريال
  • 1,060,000ريال
  • 920,000ريال
  • 920,000ريال
  • 1,900,000ريال
  • 1,300,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 1,060,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 940,000ريال
  • 1,020,000ريال
  • 940,000ريال
  • 140,000ريال
  • سالیانه
  • 460,000ريال
  • 520,000ريال
  • 460,000ريال
  • 530,000ريال
  • 460,000ريال
  • 460,000ريال
  • 950,000ريال
  • 650,000ريال
  • 830,000ريال
  • 530,000ريال
  • 830,000ريال
  • 830,000ريال
  • 470,000ريال
  • 510,000ريال
  • 470,000ريال
  • 70,000ريال
  • پسوند دامنه
  • .Com
  • .Net
  • .Org
  • .Info
  • .Biz
  • .Name
  • .Co
  • .Me
  • .Agency
  • .Work
  • .Company
  • .Business
  • .Fr
  • .De
  • .Us
  • .Ir
  • پنج ساله
  • 2,300,000ريال
  • 2,600,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 2,650,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 4,750,000ريال
  • 3,250,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 2,650,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 2,350,000ريال
  • 2,550,000ريال
  • 2,350,000ريال
  • 350,000ريال
  • سه ساله
  • 1,380,000ريال
  • 1,560,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 1,590,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 2,850,000ريال
  • 1,950,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 1,590,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 1,410,000ريال
  • 1,530,000ريال
  • 1,410,000ريال
  • 210,000ريال
  • دو ساله
  • 920,000ريال
  • 1,040,000ريال
  • 920,000ريال
  • 1,060,000ريال
  • 920,000ريال
  • 920,000ريال
  • 1,900,000ريال
  • 1,300,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 1,060,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 940,000ريال
  • 1,020,000ريال
  • 940,000ريال
  • 140,000ريال
  • سالیانه
  • 460,000ريال
  • 520,000ريال
  • 460,000ريال
  • 530,000ريال
  • 460,000ريال
  • 460,000ريال
  • 950,000ريال
  • 650,000ريال
  • 830,000ريال
  • 530,000ريال
  • 830,000ريال
  • 830,000ريال
  • 470,000ريال
  • 510,000ريال
  • 470,000ريال
  • 70,000ريال
  • پسوند دامنه
  • .Com
  • .Net
  • .Org
  • .Info
  • .Biz
  • .Name
  • .Co
  • .Me
  • .Agency
  • .Work
  • .Company
  • .Business
  • .Fr
  • .De
  • .Us
  • .Ir
  • پنج ساله
  • 2,300,000ريال
  • 2,600,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 2,650,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 2,300,000ريال
  • 4,750,000ريال
  • 3,250,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 2,650,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 4,150,000ريال
  • 2,350,000ريال
  • 2,550,000ريال
  • 2,350,000ريال
  • 350,000ريال
  • سه ساله
  • 1,380,000ريال
  • 1,560,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 1,590,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 1,380,000ريال
  • 2,850,000ريال
  • 1,950,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 1,590,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 2,490,000ريال
  • 1,410,000ريال
  • 1,530,000ريال
  • 1,410,000ريال
  • 210,000ريال
  • دو ساله
  • 920,000ريال
  • 1,040,000ريال
  • 920,000ريال
  • 1,060,000ريال
  • 920,000ريال
  • 920,000ريال
  • 1,900,000ريال
  • 1,300,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 1,060,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 1,660,000ريال
  • 940,000ريال
  • 1,020,000ريال
  • 940,000ريال
  • 140,000ريال
  • سالیانه
  • 460,000ريال
  • 520,000ريال
  • 460,000ريال
  • 530,000ريال
  • 460,000ريال
  • 460,000ريال
  • 950,000ريال
  • 650,000ريال
  • 830,000ريال
  • 530,000ريال
  • 830,000ريال
  • 830,000ريال
  • 470,000ريال
  • 510,000ريال
  • 470,000ريال
  • 70,000ريال
  • پسوند دامنه
  • .Com
  • .Net
  • .Org
  • .Info
  • .Biz
  • .Name
  • .Co
  • .Me
  • .Agency
  • .Work
  • .Company
  • .Business
  • .Fr
  • .De
  • .Us
  • .Ir
نماد اعتماد الکترونيکي