میزبانی وب حرفه ای

میزبانی وب آلمان 250 مگابایت
 • 250 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب آلمان 500 مگابایت
 • 500مگابایت فضا
 • 25گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب آلمان 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضا
 • 90گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب آلمان 3000 مگابایت
 • 3000 مگابایت فضا
 • 130گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب آلمان 5000 مگابایت
 • 5000مگابایت فضا
 • 2000گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب آلمان 10000مگابایت
 • 10000 مگابایت فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب آلمان 20000مگابایت
 • 20000 مگابایت فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر