میزبانی وب خارجی

میزبانی خارجی 250 مگابایت


 
5,250,000ريال
سالانه

میزبانی خارجی 500 مگابایت


 
7,250,000ريال
سالانه

میزبانی خارجی 1000مگابایت


 
35,500,000ريال
سالانه

میزبانی خارجی 3000مگابایت


 
18,500,000ريال
سالانه

میزبانی خارجی 5000 مگابایت


 
28,250,000ريال
سالانه

میزبانی خارجی 10000 مگابایت


 
35,500,000ريال
سالانه

میزبانی خارجی 20000 مگابایت


 
46,750,000ريال
سالانه