میزبانی وب حرفه ای

میزبانی وب ایران 250 مگابایت


 
5,250,000ريال
سالانه

میزبانی وب ایران 500 مگابایت


 
7,250,000ريال
سالانه

میزبانی وب ایران 1000 مگابایت


 
12,250,000ريال
سالانه

میزبانی وب ایران 3000 مگابایت


 
18,500,000ريال
سالانه

میزبانی وب ایران 5000 مگابایت


 
28,250,000ريال
سالانه

میزبانی وب ایران 10000مگابایت


 
35,500,000ريال
سالانه

میزبانی وب ایران 20000مگابایت


 
46,750,000ريال
سالانه