میزبانی وب ایران

میزبانی ایران 250 مگابایت


 
5,250,000ريال
سالانه

میزبانی ایران 500 مگابایت


 
7,250,000ريال
سالانه

میزبانی ایران 1000مگابایت


 
35,500,000ريال
سالانه

میزبانی ایران 3000مگابایت


 
18,500,000ريال
سالانه

میزبانی ایران 5000 مگابایت


 
28,250,000ريال
سالانه

میزبانی ایران 10000 مگابایت


 
35,500,000ريال
سالانه

میزبانی ایران 20000 مگابایت


 
46,750,000ريال
سالانه